شیوه نامه CAD 9060 قوانین و مقررات جدید پهپادها منتشر شد

قوانین و مقررات جدید پهپادها در CAD 9060

سازمان هواپیمایی کشوری و گروه وسایل پرنده فوق سبک این سازمان که مسئولیت ساماندهی حوزه پهپادها را برعهده دارد با تغییر در مدیریت خود در اواخر سال ۹۹ و روی…